lubię wygody i nagrody!
Wygraj gotówkę na wakacje
z Płatnością Elektroniczną
Co tydzień
w konkursie
1 x 1500zł
2 x   600złRegulamin Konkursu
„Wakacje z Płatnością Elektroniczną”Pobierz regulamin w formacie PDF

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „Wakacje z Płatnością Elektroniczną” (dalej „Konkurs”) jest:

  Agencja Reklamowa Radna Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie, przy ul. Rozbrat 44A lok. 303, kod pocztowy 00-419, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047691, NIP:5252221766, z kapitałem zakładowym wynoszącym: 51.000,00 złotych (dalej: „Organizator”).

 1. Organizator działa na zlecenie Spółki Orange Polska S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 160, kod pocztowy 02-326, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, NIP 526-02-50-995, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 3.937.072.437,00 złotych (dalej „Orange”).

 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa niniejszy Regulamin.

 3. Celem Konkursu jest promocja metody płatności faktur Orange o nazwie Płatność Elektroniczna, która umożliwia opłacenie faktur: przez link Płatność Elektroniczna zamieszczony na fakturach w wersji elektronicznej (usługi domowe i mobilne) lub po zalogowaniu się do Mój Orange: na www.orange.pl/mojorange (usługi domowe i mobilne) lub przez aplikację mobilną (usługi mobilne).

 4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową (hazardową), loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią pieniężną, których wynik zależy od przypadku (przypadku losowego) w rozumieniu artykułu 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r., poz 471 z późn. zm.).

Czas trwania Konkursu

 1. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od 21 czerwca 2017 r. do 12 lipca 2017 r., z zastrzeżeniem zapisu pkt 7 i 13, poprzez stronę www.konkurs.platnoscelektroniczna.pl

 2. Konkurs podzielony jest na 3 etapy trwające odpowiednio:

  1. Etap 1. – 21 czerwca 2017 r. – 27 czerwca 2017 r.

  2. Etap 2. – 28 czerwca 2017 r. – 4 lipca 2017 r.

  3. Etap 3. – 5 lipca 2017 r. – 12 lipca 2017 r.

 3. Czas trwania Konkursu wraz z procesem reklamacyjnym obejmuje okres od 21 czerwca 2017 r. do 6 października 2017 r.

Warunki Konkursu

 1. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, pracownicy Orange, osoby współpracujące z Organizatorem lub Orange bezpośrednio na podstawie umów cywilnoprawnych, jak również pośrednio, poprzez podmioty, na rzecz których świadczą pracę lub usługi, przy organizacji Konkursu lub przy obsłudze klientów Orange oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się osoby z nimi zamieszkujące w tym samym gospodarstwie domowym.

 2. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat, o pełnej zdolności do czynności prawnych i zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, będących abonentami Orange, którzy spełnią wymagania konkursowe opisane w pkt 13 poniżej.

 3. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.

 4. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z potwierdzeniem faktu zapoznania się z warunkami Konkursu określonymi niniejszym Regulaminem oraz ich akceptacją.

Zasady udziału w Konkursie

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:

  13.1 opłacenie co najmniej 1 faktury za usługi telekomunikacyjne domowe lub mobilne w Orange w formie Płatności Elektronicznej, w wybrany poniżej sposób:

  1. Na e-fakturze kliknięcie link „Płatność Elektroniczna” – Klienci korzystający z usług mobilnych i domowych;

  2. Zalogowanie się do Mój Orange:

  3. - na www.orange.pl/mojorange, po przejściu do sekcji: „Faktury nieopłacone”, wybranie „Opłać online” – Klienci korzystający z usług mobilnych i domowych;

   - w bezpłatnej aplikacji mobilnej (wersja 3.0 lub wyższa) dostępnej na telefon komórkowy lub inne urządzenie mobilne z systemem operacyjnym Android od wersji 4.1 lub iOS  od wersji 7, lub Windows Phone od wersji 8.1. wybiorą sekcję „Płatności” a następnie „Opłać online”- Klienci korzystający z usług mobilnych.

  13.2 po spełnieniu warunku określonego w pkt 13.1. powyżej oraz zgodnie z zapisem pkt 7.1. – 7.3., dokończenie w kreatywny sposób zdania konkursowego: „Kocham wakacje z Płatnością Elektroniczną ponieważ…” za pomocą odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie www.konkurs.platnoscelektroniczna.pl

  13.3 prawidłowe wypełnienie formularza konkursowego poprzez podanie numeru telefonu, za który realizowana jest opłata w ramach Płatności Elektronicznej lub jeżeli numer telefonu nie został nadany, to podanie numeru usługi, zarówno dla usług domowych jak i mobilnych, oraz numeru telefonu do kontaktu,

  13.4 nieopłacanie faktur w ramach Płatności Elektronicznej za zgłoszoną do Konkursu usługę/ telefon od co najmniej 3 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie niniejszego Konkursu, tj. po dniu 20 marca 2017 r.,

  13.5 w przypadku posiadania kilku usług Orange warunki wskazane w pkt 13.4. muszą być spełnione dla każdej usługi objętej zgłoszeniem do Konkursu.

 2. Korzystanie z usług Orange jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie.

 3. Uczestnikowi przysługuje prawo dokończenia zdania konkursowego w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych i opłaconych za pomocą Płatności Elektronicznej aktywnych usług Orange, zgodnie z zapisem pkt 13, czyli np. przy posiadaniu 2 usług Orange można dokończyć dwukrotnie zdanie konkursowe. Za każdym razem można przesłać zarówno inne, jak i to samo dokończenie zdania.

 4. Ze wszystkich zgłoszeń zebranych w ramach każdego z etapów Konkursu, o których mowa w pkt 7, Komisja Konkursu (składająca się z przedstawicieli Organizatora i Orange) wyłoni w terminie 4 dni roboczych, 3 (trzy), jej zdaniem najciekawsze dokończenia zdania konkursowego, zgodnie z zapisem pkt 13.2. powyżej. Łącznie w ramach całego Konkursu Komisja wyłoni 9 (dziewięć) najlepszych, najbardziej kreatywnych dokończeń zdania.

 5. Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac konkursowych, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora lub przez Orange szkody. Ponadto, w sytuacji, o której mowa w zdaniu powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.

 6. W Konkursie nie wezmą udziału zgłoszenia, do których przesłane dokończenia zdania konkursowego:

  18.1 zawierają treści powszechnie uznane za niecenzuralne i/lub obraźliwe,

  18.2 nawołują do nienawiści lub nietolerancji,

  18.3 zawierają treści niezgodne z prawem,

  18.4 zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości, chronione prawem,

  18.5 naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek.

Nagrody i zasady ich wydawania

 1. Organizator przewiduje w ramach każdego z 3 etapów Konkursu po 3 (trzy) nagrody pieniężne:

  19.1 1500 (jeden tysiąc pięćset) zł dla osoby, której dokończenie zdania konkursowego zostanie uznane za najlepsze, najbardziej kreatywne oraz

  19.2 2 (dwie) nagrody o wartości 600 (sześćset) zł każda dla 2 (dwóch) osób, których dokończenie zdania konkursowego zostanie uznane za drugie i trzecie w kolejności najbardziej kreatywne.

 2. Zwycięzcy oprócz nagrody wskazanej w pkt 19 otrzymają dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej przeznaczone na pokrycie należnego podatku dochodowego.

 3. Przed wydaniem Zwycięzcy nagrody Organizator, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, pobierze od Zwycięzcy zryczałtowany podatek dochodowy od nagrody, w wysokości 10% jej wartości. Podatek może zostać pobrany z nagrody pieniężnej, o której mowa w pkt 20 lub Zwycięzca może zażądać wydania całości nagrody, po wcześniejszej wpłacie należnego podatku. Podatek zostanie przekazany na konto właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

 4. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej telefonicznie na numer telefonu do kontaktu wskazany w formularzu zgłoszeniowym, przez Organizatora następnego dnia roboczego następującego po dniu wyłonienia Zwycięzcy. Organizator podejmie trzy (3) próby połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą w odstępach co najmniej jednej (1) godziny. W przypadku 3 nieudanych prób połączenia ze Zwycięzcą nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Przez nieudaną próbę połączenia rozumie się nieodebranie połączenia, przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie przez niego poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, sygnał zajętości, włączenie się poczty głosowej, lub inny sygnał świadczący o niedostępności Zwycięzcy).

 5. Podczas rozmowy telefonicznej Zwycięzca zostanie poproszony o przesłanie w terminie 2 dni na adres konkurs@platnoscelektroniczna.pl swoich danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody na rachunek bankowy Zwycięzcy, tj. imienia, nazwiska i numeru rachunku bankowego. Adres email, na który należy przesłać dane zostanie dodatkowo przesłany Zwycięzcy SMS-em na numer telefonu, który podał przy dokonaniu zgłoszenia konkursowego Niedotrzymanie terminu przesłania danych skutkuje utratą prawa do nagrody.

 6. Nagrody zostaną, z zastrzeżeniem zapisu pkt 19 – 21 powyżej, przesłane Zwycięzcom na rachunek bankowy podany zgodnie z zapisem pkt 21 powyżej, w terminie do 10 dni od momentu otrzymania od Zwycięzcy jego danych osobowych.

 7. Za wydanie nagrody i odprowadzenie podatku odpowiada Organizator.

 8. Niezależnie od liczby posiadanych usług Orange i liczby przesłanych dokończeń zdania konkursowego, Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.

 9. Zwycięzca ma prawo zrezygnować z nagrody bez prawa do jakiegokolwiek ekwiwalentu.

 10. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zamiany nagrody na nagrodę rzeczową, ani cesja prawa do nagrody na osobę trzecią.

 11. Potwierdzeniem odbioru nagrody przez Zwycięzcę jest wyciąg bankowy, z konta z którego przesłany jest przelew.

 12. Lista laureatów Konkursu obejmująca imię, pierwszą literę nazwiska, miejscowość zamieszkania oraz rodzaj wygranej nagrody prezentowana będzie na stronie www.konkurs.platnoscelektroniczna.

Reklamacje

 1. Uczestnicy Konkursu mają prawo, w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty wydania nagrody, ale nie później niż do dnia 30 sierpnia 2017 r. do składania reklamacji co do jego przebiegu i wyniku. Wszelkie uwagi i reklamacje należy kierować w formie pisemnej na adres Organizatora – Agencja Reklamowa Radna Sp. z o.o., ul. Rozbrat 44A lok. 303, 00-419 Warszawa z dopiskiem „Wakacje z Płatnością Elektroniczną” lub pocztą elektroniczną na adres konkurs@platnoscelektroniczna.pl. O dochowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data nadania wiadomości email. Reklamacje przesłane z datą stempla lub datą nadania wiadomości email późniejszą niż 30 sierpnia 2017 r. nie zostaną uwzględnione.

 2. Reklamacja musi zawierać: imię i nazwisko, adres i telefon osoby sporządzającej reklamację, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.

 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 (słownie: siedem) dni roboczych od daty jej otrzymania.

 4. Zawiadomienia o wyniku reklamacji będą przesłane reklamującemu analogicznie do sposobu otrzymania reklamacji – pocztą na jego adres (podany w przesłanej reklamacji) lub pocztą elektroniczną na adres email, z którego nadano reklamację w terminie 2 (słownie: dwa) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.konkurs.platnoscelektroniczna.pl oraz w siedzibie Organizatora Konkursu w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 09:30 – 16:30.

 2. Dane osobowe uczestników Konkursu są gromadzone tylko i wyłącznie dla celów niniejszego Konkursu. Po doręczeniu nagrody dane te zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, nie będą gromadzone, przetwarzane i przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim. Administratorem danych pozyskanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator (Agencja Reklamowa Radna Sp. z o.o. ul. Rozbrat 44A lok. 303, 00-419 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047691). Podanie danych osobowych przez uczestników jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści podanych danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Dane osobowe uczestników będą przekazywane Spółce Orange Polska S.A. z siedziba i adresem w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 160, kod pocztowy 02-326, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000010681, jednakże wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

 3. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.